Logo

ارتباط مستقیم با رابط حقوق شهروندی

دکتر قاسمیاندکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور شهروندی طی حکمی دکتر ناصر قاسمیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بناب را به عنوان رابط حقوق شهروندی در دانشگاه بناب منصوب نمود.

جهت ارتباط با رابط حقوق شهروندی در دانشگاه بناب می توانید از فرم ذیل و یا آدرس ایمیل citizenship [at] bonabu.ac.ir استفاده نمایید.


  منشور حقوق شهروندی حقوق شهروندی در نظام اداری منشور حقوق دانشجویی