علی باغبان

تلفن داخلی: 1401- 37745000-041
شماره مستقیم: 37743801-041
فکس:37743801-041

سمت سازمانی:رئیس دفتر و کارشناس معاونت اداری و مالی

  • 1401
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/88/