علی قانعی

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری/دانشگاه تبریز/ رشته تاریخ ایران دوره اسلامی
کارشناسی ارشد/دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی/دانشگاه خوارزمی تهران

سمت سازمانی:مدیریت امور اداری و پشتیبانی

  • 1430
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/81/