طاهر محمدزاده


سمت سازمانی:رئیس اداره تربیت بدنی , رئیس دفتر و کارشناس معاونت دانشجویی

  • 1501
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/70/