مهدی جباری

تلفکس: 37721066-041
سمت سازمانی:رئیس دفتر و کارشناس معاونت آموزشی و پژوهشی

  • 1301
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/66/