دکتر بهزاد بینش

تلفن داخلی: 1620
سمت سازمانی:رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

  • 37740194
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/63/