محمود سعیدنژند

تلفن داخلی: 1110
سمت سازمانی:مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

  • 37740156
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/60/