امیر رضا صمدزاده

تلفن داخلی: 1140
سمت سازمانی:مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

  • 37745920
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/5/