دکتر جعفر پورصمد

تلفن داخلی مسئول دفتر معاونت: 1401

سمت سازمانی:معاونت اداری و مالی

  • 04137743801
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/4/