پرویز رخشی


سمت سازمانی:تأسیسات

  • 1423
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/39/