دکتر میرسجاد هاشمی مطلق

تلفکس مسئول دفتر معاونت: 37721066-041
سمت سازمانی:معاونت آموزشی و پژوهشی

  • 1301
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/3/