فرید اکبری


سمت سازمانی:تکنسین امور فناوری اطلاعات

  • 1331
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/22/