سهراب رفعتی


سمت سازمانی:کارشناس مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

  • 1324
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/18/