دکتر ناصر قاسمیان


سمت سازمانی:معاونت فرهنگی و اجتماعی

  • 1800
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/115/