دکتر مهدی حاتمی

تلفن داخلی مسئول دفتر معاونت: 1501
سمت سازمانی:معاونت دانشجویی

  • 37721063
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/114/