دکتر ویدا خلیلی


سمت سازمانی:مدیریت امور پژوهش و فناوری

  • 1320
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/112/