جلیل کریمیان قدیم


سمت سازمانی:رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

  • 1150
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/110/