دکتر علی اوصالی

تلفکس: 37721088

سمت سازمانی:رئیس اداره حراست

  • 1200
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/107/