دکتر عباسعلی شریفی


سمت سازمانی:معاون دانشکده فنی و مهندسی

  • 1352
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/101/